Name Designation Contact Information
Dr.K.A.W. Shyamali Weerasekara Principal Scientist
(Head)
shyamalikaww@nara.ac.lk
shyamalikaws@gmail.com
Dr.N.D.Hettige Senior Scientist nadeeshahettige7@gmail.com
nadeeshahettige7@nara.ac.lk
Ms.S. R. Chandima N. K. Narangoda Scientist chanarangoda@nara.ac.lk
chanarangoda@yahoo.com
Ms. J.K.P.C. Jayawardhane Scientist pavithra.jayawardhane@nara.ac.lk
pcjayawardhane@gmail.com
Ms. K.M.B.P. Prabha Kalaotuwawe Scientist binosha.kalaotuwawe@gmail.com
Mr. N.K.R. Niranga Jayawardhena Scientist ramodj@nara.ac.lk
Ms. Shynuga Thirukeswaram Scientist shynuga@nara.ac.lk
shynuga.thirukeswaran@mespom.eu
Sameera Pemarathne Scientist kushansp@live.co.uk